-- advertisement --

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 กรรมการ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน จำนวน 8 คน ได้แก่ นายวัลลภ ภูจอมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1, นายจันทร์ลอย สุรภีร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2, นางอุไรวรรณ สุรภีร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4, นางบุญตา งามวัฒนากุล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5, นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5, 6. นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6, 7. นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และ 8. นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

  • About
  • Latest Posts

supaporn

Latest posts by supaporn (see all)

  • คณะกรรมการประเมิน เขตตรวจราชการที่ 15 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา – 14 พฤษภาคม 2024
  • สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามและให้กำลังใจ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนในสังกัด – 14 พฤษภาคม 2024
  • สพม.เชียงใหม่ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ – 14 พฤษภาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --