-- advertisement --

8จว.เร่งสร้างห้องสมุด เฉลิมราชกุมารี

กศน.ยกนิ้วผู้ว่าฯ ระนอง ทุ่มงบฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้-คุณภาพชีวิตประชาชน

นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการสำนักงาน กศน. เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา และยังคงดำเนินงานโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่ในทุกจังหวัด ซึ่งในโอกาสการประชุมองค์กรหลักของกระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อเป็นการขอบคุณในฐานะบุคคลผู้สนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใน จ.ระนอง และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสื่อที่หลากหลาย อีกทั้งยังเหมาะสมกับประชาชนทุกช่วงวัย ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการอ่านและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งขณะนี้ยังมีสำนักงาน กศน.จังหวัด รวม 8 จังหวัด ที่กำลังเร่งจัดทำโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพิ่มเติม ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี น่าน บึงกาฬ ลำปาง สตูล สมุทรปราการ สระแก้ว และหนองคาย เพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชนนั้น ได้มีแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงต่อไป

นายประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า จ.ระนอง เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั้งนี้ เนื่องจากนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการ จ.ระนอง ได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัดประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 8 ล้านบาท เพื่อเป็นงบฯ ก่อสร้างอาคารห้องสมุด นอกจากนี้ ยังมีแผนระดมทุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 100 ทุน รวมงบฯ กว่า 1 ล้านบาท เพื่อทำการตกแต่งและจัดนิทรรศการ ภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

โดยในวันที่ 26 ก.ย.59 นี้ สำนักงาน กศน.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้บริหาร สำนักงาน กศน. เข้าเฝ้าฯ ถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงเจิมและทรงสุหร่าย ก่อนที่จะนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ.ระนอง เป็นลำดับต่อไป

-- advertisement --