-- advertisement --

CADTหนุนทุนหลักสูตรจัดการเทคโนโลยีการบิน

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน เน้นความรู้และทักษะทางวิชาการและการปฏิบัติการในการจัดการเทคโนโลยีการบิน เพื่อให้การอำนวยการบินในด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานอำนวยการบิน เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารการบิน เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการบินอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสามารถไปศึกษาต่อเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และนักบินพาณิชย์ได้

นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจสามารถสมัครเรียน พร้อมรับทุนการศึกษา และส่วนลดการลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดโทร.0-2954-7300 ต่อ 111

-- advertisement --