-- advertisement --

ICTจับมือ สวนสุนันทา พลิกโฉมดิจิทัลชุมชน

ICT จับมือ มรภ.สวนสุนันทา พลิกโฉมดิจิทัลชุมชน

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 11 ส.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานการแถลงข่าว “โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สวนสุนันทา) โดยมี ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา และนายธนาคม พจนาพิทักษ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ร่วมกันแถลงข่าว

โดย ดร.สมเดช กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมุ่งหวังการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง การสร้างความพร้อมภาคประชาชน ให้เกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ในภาคการเกษตร และผู้มีรายได้น้อย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากศูนย์ดิจิทัลชุมชนมากที่สุด เช่น ช่วยเพิ่มรายได้แก่ภาคการเกษตรกร โดยที่เกษตรกรสามารถขายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ด้านนายธนาคม กล่าวว่า มรภ.สวนสุนันทา ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอีก 10 แห่ง ร่วมพัฒนาบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ซึ่งจะยกระดับเป็น “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” โดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งในเชิงแนวคิดและการฝึกปฏิบัติ แก่บุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวนกว่า 3,600 คน ใน4หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาผู้จัดการศูนย์ดิจิทัลชุมชน การพัฒนาผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลชุมชน การสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลชุมชนยุคใหม่ และการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ในระดับพื้นที่ ตลอดจนทำให้ประชาชนเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

-- advertisement --