-- advertisement --

ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > LEARN ยกระดับ Professional Upskilling คนไทย ส่ง Degree Plus เปิดหลักสูตร Hybrid ที่แรกในไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วรพล รัตนพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดีกรีพลัส

LEARN Corporation ยกระดับการอัปสกิลอาชีพคนไทย ส่ง Degree Plus จับมือกับสถาบันชั้นนำระดับประเทศ เปิดหลักสูตรอัปสกิลอาชีพ (Professional Certifications) แบบ Hybrid ที่ผสานการเรียนออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน ในหลักสูตร “Securities Class Action Lawsuit” และ “Essentials in Biosafety and Biosecurity for BSL-2” ที่แรกและที่เดียวในไทย เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพพร้อมดึงศักยภาพบุคลากรไทยทัดเทียมสากล

Degree Plus แพลตฟอร์มรวมคอร์สเรียนอัปสกิลอาชีพจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในเครือ LEARN Corporation เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพยุคใหม่ที่ต้องอาศัยการรับรองและการพัฒนาองค์ความรู้ตลอดการประกอบวิชาชีพ จึงร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรอัปสกิลอาชีพ (Professional Certifications)  แบบ Hybrid หรือแบบผสมผสาน ที่เปิดสอนภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ควบคู่กับการอบรมภาคปฏิบัติแบบออฟไลน์ ช่วยให้บุคลากรเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายและทบทวนบทเรียนได้ไม่จำกัด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ได้แก่ หลักสูตร Securities Class Action Lawsuit หรือหลักสูตรด้านกฎหมายการดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วยสร้างความเข้าใจการฟ้องร้องคดีแบบกลุ่มโดยละเอียด ตั้งแต่ความรู้ด้านพื้นฐานกฎหมายหลักทรัพย์ การดำเนินคดีความแบบกลุ่ม การกระทำผิด ตลอดจนการฟ้องร้อง ตอบสนองความต้องการของบุคลากรด้านกฎหมายอย่างครอบคลุม อีกทั้งผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้พิพากษา นักวิชาการ และทนายความผู้เชี่ยวชาญการทำคดีกลุ่มโดยตรง นอกจากนี้ Degree Plus ยังต่อยอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพด้วยหลักสูตร Essentials in Biosafety and Biosecurity for BSL-2 หรือ หลักสูตรอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ BSL-2 รุ่นที่ 2 โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล โดยผู้ที่สำเร็จหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับรองโครงการความปลอดภัยทางชีวภาพได้ตามกฎหมายประเทศไทย และหลักสูตรดังกล่าวผ่านการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และยังเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย (เลขที่ สธ 0621.06/7019) อีกด้วย

นายวรพล รัตนพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด กล่าวว่า “จากพฤติกรรมของคนยุคใหม่ที่มีดีมานด์ด้านต่าง ๆ บนออนไลน์มากขึ้น Degree Plus จึงร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของไทย พัฒนาหลักสูตรการอัปสกิลอาชีพแบบ Hybrid เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มอาชีพที่ต้องอาศัยการอบรม พัฒนาทักษะเฉพาะ และอัปเดตองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ หลักสูตรดังกล่าวต้องมีคุณภาพเทียบเท่ากับหลักสูตรรูปแบบเดิมและผ่านการรับรองโดยสถาบันชั้นนำระดับประเทศ เพื่อคงมาตรฐานองค์ความรู้และความน่าเชื่อถือของวิชาชีพนั้น ๆ โดยเฟสแรกเราเริ่มต้นหลักสูตร Hybrid ในกลุ่มวิชาชีพด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบุคลากรคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของสังคมและสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมได้ ในอนาคตเรามีเป้าหมายจะขยายหลักสูตร Hybrid  ให้ครอบคลุมวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อการเข้าถึงที่ง่าย กระจายการเรียนรู้ให้ครอบคลุม อีกทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยทัดเทียมนานาประเทศต่อไป”

บรรยากาศอบรม Biosafety and Biosecurity รุ่น1

ผู้ที่สนใจสูตร “Securities Class Action Lawsuit” และ “Essentials in Biosafety and Biosecurity for BSL-2” สูตรอัปสกิลอาชีพแบบ Hybrid ที่แรกที่เดียวในไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://store.degree.plus

-- advertisement --