-- advertisement --

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามบันทึกการถ่ายโอนสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กับ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับ ชี้แจงรายละเอียดความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในการลงนามบันทึกการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กับ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (โรงเรียนวัดกะทิง อำเภอลำปลายมาศ ไปสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ) โดย นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายแสน กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนางวิลาวัลย์  ตาละคำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน

  • About
  • Latest Posts

suwaree charernram

Latest posts by suwaree charernram (see all)

  • MOU การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด อปท. – 25 มีนาคม 2024
  • กิจกรรม Open House ๒๐๒๔ และพิธีมอบประกาศนียบัตร – 22 มีนาคม 2024
  • งาน “มหกรรมทางวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน”ครั้งที่ ๘ – 22 มีนาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --