-- advertisement --

Smart Gen Smart Media ปิดท้ายกิจกรรมขยายผล (ออนไลน์) วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ภาคเช้า เวลา 9.00-12.00 น.

– นายณิชภูมิ ชัยอนันต์ ประธานกรรมการบริหาร วายุฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด บรรยายหัวข้อ “สื่อสารสร้างสรรค์อย่างมีพลัง” และวิพากษ์ผลงานสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 10 เรื่อง ของแกนนำเยาวชนเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ได้รับมอบเกียรติบัตรขอบคุณจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ /คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) /ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ

ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. การตัดสินและคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ โดย

คณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน)ได้แก่

1.นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ ประธานชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ : ประธานคณะกรรมการ

2.นายธนชัย เทศะแพทย์ ผู้จัดการโครงการหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน (Child’s Thainews) / หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ : กรรมการ

3. นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว ผู้จัดการเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ : กรรมการ

ในโอกาสนี้ได้รับมอบเกียรติบัตรขอบคุณจาก พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

การจัดกิจกรรมขยายผล (ออนไลน์) ผ่านการไลฟ์สดผ่านทางเพจ SMART GEN SMART MEDIA และ มมร ล้านนา วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

ผลการประกาศสื่อสร้างสรรค์รางวัลชนะเลิศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ คือ

ผลงานชื่อ : Check Sure Share. จัดทำโดย

1.นายสมเหน่ ลุงสวย สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์

2.นางสาวดอกบัว กลิ่นพนา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์

3.Mr.Harka Magar สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์

4.นางสาวธณมลพรรณ เขื่อนปัญญา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ส่วนสื่อสร้างสรรค์ 3 ผลงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา หัวข้อ “รู้เท่าทันข่าวปลอม นำเสนอความจริงในสถานการณ์โควิด–19 ของแกนนำเยาวชนเชียงใหม่” ที่ผ่านเข้ารอบได้แก่

ชื่อผลงาน : “รู้ทันข่าวปลอม”

1.นางสาวปริญญาพร บุญลือ ชั้นปี 1 สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

2.นายวินัย ริวไสวโดยคีรี

ชั้นปี 1 สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อผลงาน : “ผู้เสพข่าว”

-นางสาวพิไลวรรณ

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อผลงาน : “ป้องกันโควิด-19 ที่ถูกวิธี”

1.นายสมบุญ ทวินันท์ภูธร สาขาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์

2.นายบิ๊กที วิมุตวโรตม์

สาขาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์