-- advertisement --

THAMMASAT ADMISSIONS 61 สอบได้ 5 รอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวระบบ “THAMMASAT ADMISSIONS 61” เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อรูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2561 ใน 5 รอบ รวมทั้งสิ้น 10,672 คน

รศ.ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวถึงการรับสมัครนักศึกษาระบบ “THAMMASAT ADMISSIONS 61 ว่าระบบดังกล่าวยึดหลักการให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้น ม.6 และนักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ เพื่อความเสมอภาคโดยการเข้าร่วมระบบ Clearing house ตลอดจนตั้งเป้าหมายเพื่อลดภาระการวิ่งรอกสอบของเด็กพร้อมลดความเหลื่อมล้ำของเด็กในเมืองและนอกเมือง

โดยมีรายละเอียดดังนี้ รอบที่ 1 การยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1 นักเรียนสามารถสมัครโดยตรงกับ มธ. ระหว่างวันที่ 2-20 ต.ค.60 ส่วนครั้งที่ 1/2 สามารถสมัครระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.60 ถึง 8 ม.ค.61 และ มธ.จะประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1/1 ภายในวันที่ 12 ธ.ค.60 ส่วนรอบที่ 1/2 รับสมัครภายในวันที่ 15 มี.ค.61 โดยผู้สมัครไม่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งมี 21 คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และ 3 โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้ปีละไม่เกิน 150 ทุน โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส จัดสรรทุนการศึกษาจังหวัดละ 3 ทุน ผู้สมัครไม่เสียค่าสมัครแต่อย่างใด และโครงการกีฬา ที่เปิดรับในรอบนี้

รอบที่ 2 การรับสมัครโควตานักเรียนในพื้นที่ จ.ลำปาง และโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา มี 5 คณะ/วิทยาลัย และ 6 โครงการกระจายโอกาสฯ นักเรียนสามารถสมัครโดยตรง กับ มธ. ระหว่างวันที่ 15-31 ม.ค.61 และ มธ.จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 เม.ย.61

รอบที่ 3 เป็นการเปิดรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ รับสมัครโดย ทปอ. ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค.61 ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ โดยจะเปิดรับทุกคณะยกเว้นคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ. ภายในวันที่ 22 พ.ค.61 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ clearing house วันที่ 26-28 พ.ค.61 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ค.61 ปฏิทินตามที่ ทปอ.กำหนด

รอบที่ 4 เป็นการรับแบบ Admissions สำหรับนักเรียนทั่วไป รับสมัครโดย ทปอ. ระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย.61 โดยให้นักเรียนเลือก 4 สาขาวิชาแบบเรียงลำดับ และประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 18 ก.ค.61

รอบที่ 5 เป็นการรับตรงอิสระ นักเรียนสามารถสมัครโดยตรงกับ มธ. ระหว่างวันที่ 6-20 ก.ค.61 ซึ่งมี 20 คณะ/วิทยาลัย/สถาบันที่เปิดรับ ส่วนช่วงเวลาการประกาศผลจะประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การเปิดรับสมัครในรอบนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ การเปิด/งดรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลังหากมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับการสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย เพื่อนำคะแนนมาใช้ในการสมัครคัดเลือก จะเปิดให้สมัครช่วงวันที่ 15-31 ม.ค.61

ด้านศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า อย่างไรก็ตามการใช้รูปแบบการรับสมัครใหม่ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องยกเลิกการสอบ TU STAR แต่สำหรับผู้ที่สอบไปแล้วนั้น สามารถใช้ยื่นสมัครได้เฉพาะปีการศึกษา 2561 ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เนื่องจากผู้สมัครสามารถเก็บคะแนน TU STAR ไว้ได้ 2 ปี

ทั้งนี้ การรับสมัครในแต่ละรอบจะเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้เรียน อันจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยต่อไป

สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

-- advertisement --