-- advertisement --

Advertisement

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เตรียมจัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด “Synergy for Safety and Well-being” ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กล่าวถึงแนวคิดของการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 ครั้งนี้ ว่า Synergy ที่เป็นการผนึกกำลังนั้น ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก แปลว่า Working Together หรือการทำงานร่วมกัน/การผนึกกำลังร่วมกัน

Safety หรือ ความปลอดภัย คือการรับรู้และเรียนรู้ความเสี่ยง นำมาออกแบบระบบในแบบ ที่ยืดหยุ่นresilience เพื่อก้าวไปสู่ระดับความปลอดภัย ซึ่งเมื่อคนในองค์กรทำสม่ำเสมอ จะกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย หรือ Safety culture ขององค์กร และ ส่วนคำว่า Well-being คือสุขภาวะที่ประกอบด้วยความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ ( Emotional Well-Being) สุขภาพกายดี Physical well-being สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง (Social Well-Being ) การให้ความสำคัญกับคุณภาพการใช้ชีวิตของคนในองค์กรควบคู่ไปกับประสิทธิผลของาน (Workplace Well-Being และ การคนสร้างคุณค่าให้สังคม (Societal Well-Being)ในภาพรวมของการผนึกกำลังร่วมกันจะประสบความสำเร็จนั้น องค์กร หน่วยงาน หรือผู้คนที่ผนึกกำลังนั้น จะ มีความสนใจร่วมกันหรือมีเป้าหมายเดียวกัน (Common interests) มีค่านิยมร่วมกัน (Common values). มีความสามารถที่เสริมกัน (Complementary talents). มีผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการที่เสริมกัน (Complementary product) และถ้าทุกคนผลึกกำลังกัน กันได้ดี จะสร้างความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี ในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย สร้างผลลัพธ์ที่ดี องค์กรจะบรรลุความสำเร็จ ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคไปสู่ทางออกได้

ผอ.สรพ. เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ Synergy for Safety and Well-being ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ใหม่ ของ สรพ. ที่มุ่งเน้นให้สถานพยาบาลทุกๆ แห่ง มีระบบคุณภาพในระดับสากล เพื่อส่งต่อให้ประชาชนปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HA โดยบทบาทหน้าที่ของ สรพ.ยังคงประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กำหนดมาตรฐานให้สถานพยาบาลพัฒนาและรับรองคุณภาพการบริการ รวมถึงส่งเสริมกลไกการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพเรื่องความปลอดภัย โดย สรพ.จะเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือภาคีทั้งหลาย เพื่อกำหนดการขับเคลื่อนระบบคุณภาพในประเทศไทย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ จัดการองค์ความรู้ ผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมถึงจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากร สถานพยาบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพ ที่เกี่ยวกับการประเมินการพัฒนา คุณภาพของสถานพยาบาลไปด้วยกัน ทั้งหมดทั้งมวล เราจะปลอดภัย เราจะแข็งแรง เราจะมีความสุขที่เนิ่นนานยั่งยืน ขึ้นอยู่กับการลงมือทำของพวกเราทุกคน

สรพ. เป็นองค์กรกลางในการเปิดพื้นที่เวที ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริการสุขภาพและระบบสุขภาพของไทย ให้มีคุณค่าและความหมายสำหรับทุกคน รวมถึงเป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ไม่มีข้อจำกัด ชื่นชมความสำเร็จของกันและกัน เสริมสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจในการเดินหน้า เพื่อร่วมกันสร้างระบบบริการสุขภาพของไทย ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนด้วยพลังร่วมของทุกคน พร้อมเปิดตัวการประชุมการสัมนาวิชาการประจำปีด้านคุณภาพ HA National Forum ครั้งที่ 23 อย่างยิ่งใหญ่ โดยภายในการประชุม นอกจากจะได้พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องย่อยต่างๆ แล้ว ยังจะมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดแสดงด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “Synergy for Safety and Well-being” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14 -17 มีนาคม 2566 สามารถสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566 (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน) หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ha.or.th และwww.forumhai.com

podcast

-- advertisement --