-- advertisement --

เปิดกิจกรรม Workshop”ทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์” ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน อีกทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวดาริกา เตชะวัง ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายไชยเสถียร ชำนิพร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม นางสาวพัชราภรณ์ พรหมโย หัวหน้างานสวัสดิการสังคม แขวงนครพิงค์ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ศึกษานิเทศก์ บุคลากรสำนักการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์” จามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้นเพราะได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้

โดยมีคณะวิทยากรดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. นายทศพล ศรีนุช นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.
  3. นายจิรัสย์ ศรีวรกุล นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.
  4. นางสาววัชราภรณ์ ช่างเหล็ก ผู้ช่วยนักวิจัย วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.
  5. นางสาวอภิญญา ศรีเงินยวง ผู้ช่วยนักวิจัย วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.

    โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฏาคม 2565 เวลา 08:30 – 17:00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --