-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ

รหัสโรงเรียน : 50200148

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล – ชั้นปี (เกรด) 12

ที่อยู่ : 240 หมู่ที่ 6 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053110680-3,053266301

แฟกซ์ : 053110687

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ

-- advertisement --