-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติสาทรใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติสาทรใหม่

รหัสโรงเรียน : 10203442

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล – ชั้นปี (เกรด) 12

ที่อยู่ : 289/2, 289/5 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 นราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติสาทรใหม่

-- advertisement --