-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ

รหัสโรงเรียน : 65100020

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 56 หมู่ที่ 3 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120

โทรศัพท์ : 055389037

แฟกซ์ : 055 389639

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ

-- advertisement --