-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนศึกษาอัล-ฟุรกอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนศึกษาอัล-ฟุรกอน

รหัสโรงเรียน : 90100138

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 197 หมู่ที่ 1 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 90210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนศึกษาอัล-ฟุรกอน

-- advertisement --