-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 65100024

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 68 หมู่ที่ 12 ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โทรศัพท์ : 055291431,055291675-7

แฟกซ์ : 055291675

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม

-- advertisement --