-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

รหัสโรงเรียน : 70100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 253 หมู่ที่ 10 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032314763

แฟกซ์ : 031314765

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

-- advertisement --