-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดาราวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดาราวิทยา

รหัสโรงเรียน : 96100038

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 121 หมู่ที่ 4 ระแงะมรรคา ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130

โทรศัพท์ : 073671881

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดาราวิทยา

-- advertisement --