-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดาราศาสน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดาราศาสน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 96100022

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 26 หมู่ที่ 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 96170

โทรศัพท์ : 06-2943443

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดาราศาสน์วิทยา

-- advertisement --