-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์

รหัสโรงเรียน : 82100008

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 16 หมู่ที่ 3 บ่อแสน ทับปุด พังงา 82180

โทรศัพท์ : 076417127

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์

-- advertisement --