-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธิดานุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธิดานุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 90100074

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 5 แสงศรี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074232052

แฟกซ์ : 074239522

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธิดานุเคราะห์

-- advertisement --