-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนายกวัฒนากรบ้านนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนายกวัฒนากรบ้านนา

รหัสโรงเรียน : 26100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บริเวณวัดทองย้อย บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 037-381659

แฟกซ์ : 037-381659

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนายกวัฒนากรบ้านนา

-- advertisement --