-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนูรุดดิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนูรุดดิน

รหัสโรงเรียน : 96100017

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ปอเย๊าะ เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 96110

โทรศัพท์ : 073524255

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนูรุดดิน

-- advertisement --