-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางแก้วอิสลามศึกษา (หนองบ่อ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางแก้วอิสลามศึกษา (หนองบ่อ)

รหัสโรงเรียน : 93100038

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 98 หมู่ที่ 6 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 93140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางแก้วอิสลามศึกษา (หนองบ่อ)

-- advertisement --