-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบานเย็นศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบานเย็นศึกษา

รหัสโรงเรียน : 46100068

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : หมู่ที่ 18 กมลาไสย-หนองแปน กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบานเย็นศึกษา

-- advertisement --