-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 10100091

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 48 หมู่ที่ 5 ซอยโอฬาร2 สุขาภิบาล 1 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-7334060-9

แฟกซ์ : 02-7334070

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

-- advertisement --