-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา

รหัสโรงเรียน : 61100017

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 60 หมู่ที่ 1 น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา

-- advertisement --