-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ

รหัสโรงเรียน : 86100025

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ

-- advertisement --