-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 60100051

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 292 หมู่ที่ 2 พหลโยธิน สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190

โทรศัพท์ : 056241102-3

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา

-- advertisement --