-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม

รหัสโรงเรียน : 57100145

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 263 หมู่ที่ 4 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม

-- advertisement --