-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรอตเสวกวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรอตเสวกวิทยา

รหัสโรงเรียน : 14100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 331 หมู่ที่ 5 สุขาภิบาลสาย 1 ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140

โทรศัพท์ : 035-311042

แฟกซ์ : 035-311042

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรอตเสวกวิทยา

-- advertisement --