-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนระเบียบพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนระเบียบพิทยา

รหัสโรงเรียน : 54100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 128 หมู่ที่ 7 จรูญลองรัตนาการ ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150

โทรศัพท์ : 054581781

แฟกซ์ : 0 5458 0532

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนระเบียบพิทยา

-- advertisement --