-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลาลอวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลาลอวิทยา

รหัสโรงเรียน : 94100055

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 37 หมู่ที่ 2 ละหาร สายบุรี ปัตตานี 94110

โทรศัพท์ : 073354161

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลาลอวิทยา

-- advertisement --