-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 94100026

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 25 หมู่ที่ 6 นาประดู่-สะบ้าย้อย ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ : 073339210

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ

-- advertisement --