-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา

รหัสโรงเรียน : 62100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 252 ซอยไตรตรีงษ์ พหลโยธิน ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62160

โทรศัพท์ : 055796154

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัฒนศิริวิทยา

-- advertisement --