-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 33100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 142 หมู่ที่ 15 พยุห์-ขุนหาญ ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180

โทรศัพท์ : 045675273

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา

-- advertisement --