-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิสุทธิวงศ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิสุทธิวงศ์

รหัสโรงเรียน : 41100027

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 126/1 หมู่ที่ 1 โสภาราษฎร์ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 41190

โทรศัพท์ : 042273417

แฟกซ์ : 042273416

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิสุทธิวงศ์

-- advertisement --