-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีตาพระยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีตาพระยา

รหัสโรงเรียน : 27100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 838 หมู่ที่ 1 ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีตาพระยา

-- advertisement --