-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศิริธรรมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศิริธรรมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 96100020

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 228/1 หมู่ที่ 3 ตอฮีรียะห์ บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 96170

โทรศัพท์ : 073599024

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศิริธรรมวิทยา

-- advertisement --