-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศึกษาวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศึกษาวิทย์

รหัสโรงเรียน : 65100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 328 หมู่ที่ 3 นครไทย-ชาติตระการ นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120

โทรศัพท์ : 055389165

แฟกซ์ : 055389282

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศึกษาวิทย์

-- advertisement --