-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศึกษาศาสน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศึกษาศาสน์

รหัสโรงเรียน : 90100147

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : หมู่ 11 ยนตรการกำธร เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 90180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศึกษาศาสน์

-- advertisement --