-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสร้างพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสร้างพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 16100032

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 9 นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 15240

โทรศัพท์ : 036-189582

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสร้างพัฒนา

-- advertisement --