-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ

รหัสโรงเรียน : 36100021

ประเภท : 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 562 หมู่ที่ 16 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 044810095

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ

-- advertisement --