-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 20100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 166 บางแสน-อ่างศิลา แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 038-398296

แฟกซ์ : 038-748486

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

-- advertisement --