-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 90100055

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 106/1-2 หมู่ที่ 3 ยนตรการกำธร ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 90180

โทรศัพท์ : 074389148

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ

-- advertisement --