-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุนีพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุนีพิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100112

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 231/2-3 ซอยปลูกจิตต์ พระราม 4 ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-2542319, 02-2514929-30

แฟกซ์ : 02-2542319

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุนีพิทยา

-- advertisement --