-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลฉัตรพฤกษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลฉัตรพฤกษ์

รหัสโรงเรียน : 50100129

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 103 หมู่ที่ 3 โชตนา ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

โทรศัพท์ : 053870200

แฟกซ์ : 053870600

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลฉัตรพฤกษ์

-- advertisement --