-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลภัทรมน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลภัทรมน

รหัสโรงเรียน : 43100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 103 หมู่ที่ 3 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 012602458

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลภัทรมน

-- advertisement --