-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง

รหัสโรงเรียน : 34100142

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 49 หมู่ที่ 9 นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง

-- advertisement --