-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลวัดไผ่เขียว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวัดไผ่เขียว

รหัสโรงเรียน : 10101023

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 35 หมู่ที่ 5 วัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-5733982

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวัดไผ่เขียว

-- advertisement --