-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเด็กดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเด็กดี

รหัสโรงเรียน : 45100067

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 1 รณชัย แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์ : 043-571484

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเด็กดี

-- advertisement --